Handelsbetingelser & privatlivspolitik

Scriptomist ApS

Store Regnegade 5, 2 tv

1110 København K

CVR: DK42004901 

Email: [email protected] 

Derfor skal du læse betingelserne

1) For at sikre både dig og os juridisk, har vi lavet en række handelsbetingelser, der er gældende for alle, der handler med os. Vi anbefaler, at du læser dem grundigt igennem.


Generelle betingelser og definition

1.a) Alle nævnte betingelser er til enhver tid gældende for alle ydelser, der leveres eller udføres af og/eller i samarbejde med Scriptomist.

1.b) Betingelserne nævnt i dette dokument udgør sammen med øvrige indgåede aftaler enten pr. mail eller telefon det kontraktmæssige og juridiske grundlag for de forretninger, der laves med Scriptomist som leverandør, medpart eller samarbejdspartner.

1.c) Når en aftale er indgået med Scriptomist, kan denne kun bringes til ophør under særlige omstændigheder. Her f.eks. I forbindelse med force majeure, gensidig accept og samtykke fra begge parter eller lign. Aftaler anses som bindende, uanset om de er indgået skrifligt eller mundtligt.

1.d) De i dette dokument specificerede garantier, betingelser og bestemmelser er alene gældende fra og med publiceringsdatoen på dokumentet, alle ordrer og bestillinger lagt før denne dato er ikke omfattet af dette dokument, men alene af de mellem parterne indgåede aftaler. Her kunden og Scriptomist.

2) Betalingsbetingelser & Priser

2.a) Alle betalinger til Scriptomist skal ske via betaling med godkendt betalingskort.


2.b) Ved køb af ydelser, produkter, projekter og alt øvrigt hos Scriptomist, jo mindre andet er særskilt aftalt, skal betaling ske forud.


2.c) Det er kundens eget ansvar, at en betaling sker inden for fristen til Scriptomist. Såfremt betaling ikke sker inden for fristen, vil ordren blive sat i bero eller blive fjernet fra vort system. Ved særskilt aftale, hvor betaling mod forventning udebliver, vil der blive opkrævet rykkergebyr og en morarente pålydende 1,7% jf. gældende sats. Efter 3. rykker, sendt med 2 ugers mellemrum, vil beløbet blive overdraget til inkasso.


2.b) Alle priser annonceret af og/eller hos Scriptomist er til enhver tid gældende. Vi forbeholder os retten til at regulere vores priser jf. markedet, efterspørgsel samt relevans. Der tages forbehold for prisreguleringer hos underleverandører, som kan have indflydelse på det aktuelle prisindeks.


2.c) Scriptomist forbeholder sig retten til individuelt at udarbejde tilbud til den enkelte kunde. Et tilbud er kun gyldigt i den periode, der enten er nævnt eller aftalt. Kampagner, der annonceres på sociale medier, forums, websitet samt andre steder er alene gældende i den periode, der er skiltet med. Scriptomist forbeholder sig retten til at foretage ændringer samt justeringer i tilbud, hvis en situation kræver dette.


2.d) Når en aftale er indgået med Scriptomist, kan denne ikke annulleres, uden fuldstændigt samtykke fra Scriptomist og/eller kunden dette måtte vedrøre. Aftaler indgået mundtligt såvel som skrifteligt er gældende på samme vilkår, hvis ikke andet er aftalt.


3) Generelle betingelser

3.a) Scriptomist forbeholder sig retten til at afvise kunder, der ønsker et stykke arbejde udført, hvis formål er at vildlede brugeren.


3.b) Scriptomist skriver som udgangspunkt indhold om alle typer emner, men forbeholder sig retten til at afvise en opgave jf. 3.a

 

Garantibestemmelser

3.1.a) Scriptomist tilbyder en garanti for kvaliteten, og der er derfor ingen begrænsning over revisioner.


3.1.b) Hvis Scriptomist modtager forkerte informationer om emnet, og herefter skal rettes til efter indholdet er lavet, er dette på egen betaling af kunden selv.


3.1.c) Efter aftale er indgået mellem kunde og Scriptomist frafalder retten til at annullere sin bestilling, da opgaven sendes til en skribent med det samme.


Fortrydelsesret & annullering

3.1.a) Efter aftale er indgået mellem begge parter, kunde og Scriptomist, frafalder retten til at annullere sin bestilling uanset mængde og størrelse jf. 2.d.


Leveringsbetingelser

3.3.a) Inden bestilling påbegyndes, aftales der på forhånd et tidsestimat mellem kunde og Scriptomist.


3.3.b) Der kan forventes minimum 4.200 ord pr. dag, såfremt kunden er tildelt en fast skribent.


3.3.c) Der tages forbehold for højtider, helligdage, sygdom, force majure, teknisk nedbrud i.f.t leveringstiden.


3.4.d) Såfremt fast dato er aftalt, vil levering ske senest 23:59 på den pågældende dato.


3.3.b.) Scriptomist bestræber sig på at levere indholdet indenfor en periode af maksimalt 20 hverdage. Der kan forekomme forsinkelser i forbindelse med leveringen, hvis force majeure måtte opstå hos en ekstern leverandør eller 3. mand. Tager leveringen mere end 30 hverdage har kunden ret til annullering og fuld refundering af ordren.


3.3.c) Såfremt en kunde måtte være årsag til en forsinkelse i en levering, er det alene kundens ansvar og ikke Scriptomist. I en sådan situation vil leveringsgarantien frafalde.


4) Force Majeure

4.a) Scriptomist yder ingen garanti på udført arbejde, indhold, projekter og/eller ydelser m.m., ligeledes kan levering bortfalde eller blive svært forsinket, samt kommunikation med kunder, leverandører blive forhindret eller helt udeblive, slutteligt frafalder alle forpligtelser i forbindelse med ethvert projekt, lovet ydelse, betaling, samt alt ansvar givet og/eller lovet, i tilfælde af Force Majeure. Her defineret i form af borgerkrig, krig på større plan, krig generelt, brand, vandskade eller vejrskade på kontorer, udstyr og backups, økonomisk ustabilitet som følge af udefrakommende begivenheder, undtagelsestilstand, krav fra myndighederne, humanitære katastrofer, fødevaremangel, vandmangel, pandemi m.m.


5) Fortrolighed

5.a) Scriptomist forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.


5.b) Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.


5.c) Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i foregående afsnit. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.


5.d) Parternes forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.


5.e) I tilfælde af fremsendte filer er fortrolige, vil disse blive opbevaret i et låst serverskab, hvoraf alle sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhed generelt ved faciliteten er taget i højde.

6) Gældende lov og værneting

6.a) Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.


6.b) Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister, der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.


7) Behandling af personoplysninger

7.a) I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil Scriptomist (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 7. angivne vilkår.


7.b) Nærværende punkt 7 omfatter alle typer personoplysninger, som Scriptomist behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden. I bilag A er specificeret genstanden for behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede, som kunden overlader til Scriptomist.


7.c) Scriptomist må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 7 inkl. bilag udgør Instruksen.

Scriptomist skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.


7.d) Kunden og Scriptomist kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 7 ved at erstatte eller ændre bilag A. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskilt bemyndigelse hertil.


7.e) Scriptomist må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal Scriptomist underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor Scriptomist gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt 7 eller et andet retligt dokument mellem kunden og Scriptomist, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Scriptomist fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.


7.f) Scriptomist må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger som angivet i bilag A eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan overførsel, skal Scriptomist sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Scriptomist skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.


7.g) Scriptomist skal i det omfang, det er muligt, bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 7 inkl. bilag, herunder ved:


a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder,

b) sikkerhedsbrud,

c) konsekvensanalyser, og

d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.


7.h) Scriptomist har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 7.g, medmindre andet skriftligt er aftalt.


7.i) Scriptomist skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger;


a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,

b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt,

c) Ikke misbruges, samt

d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.


7.j) Scriptomist skal uanset punkt 7.i. gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af bilag B samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Scriptomist er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning, uanset om disse fremgår af bilag B.


7.k) Scriptomist skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 7 inkl. bilag, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.


7.l) Scriptomist skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.

7.m) Scriptomist sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.


7.n) Nærværende punkt 7 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører.

7.o) Scriptomist skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.


7.p) I tilfælde af, at kunden eller Scriptomist misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 7, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 7.

Her bor vi

Scriptomist Aps

Store Regnegade 5, 2 tv

1110 København K

CVR: DK42004901

Handelsbetingelser

Vores services

Om Scriptomist

Vi har et +25 hold af dygtige journalister & skribenter, som hver dag gør deres ypperste for at levere det ultimative produkt.